Trường Tiểu học Quốc tế Crinitzberg

Trang chủ / Ngày

Ngày &giờ

Đối với tất cả các ngày khác của lớp học, vui lòng sử dụng lịch của phụ huynh chúng tôi trên Lernsax.

03.05.2024 Telc Prüfung Klassen 4

06.05.2024 Sportfest

06.05.2024 Infonachmittag für interessierte Eltern

09.05.2024 Himmelfahrt

10.05.2024 schulfreier Tag

13.05.2024 Begegnungsnachmittag

20.05. – 21.05.2024 Pfingsferien

27.05.2024 Begegnungsnachmittag

05.06.2024 Besuch des Landtages der Klassen 4

05.06- 07.06.2024 Englischcamp 3.Klasse

12.06. – 14.06.2024 Projekttage

19.06.2024 Zeugnisausgabe

20.06. – 02.08.2024 Sommerferien

 

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.